Kontexterkennung für Ausreißer in lokalen Graphstrukturen

  • Forschungsthema:Data Mining, Graph Mining, Outlier Ranking
  • Typ:Bachelorarbeit
  • Datum:April 2012 - Juli 2012
  • Betreuung:

    Patricia Iglesias, Emmanuel Müller

  • Bearbeitung:

    B.Sc. Richard Molitor