Kontextbasiertes Outlier-Mining auf annotierten Graphen

  • Forschungsthema:Data Mining, Graph Mining, Outlier Ranking
  • Typ:Diplomarbeit
  • Datum:Mai 2011 - November 2011
  • Betreuung:

    Patricia Iglesias, Emmanuel Müller

  • Bearbeitung:

    Dipl.-Inform. Oretta Irmler